Умови використання

 

УМОВИ ТА ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТОВ «ЗЕЛЕКТРА»
З ПРОКАТУ ДВОКОЛІСНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ

1. ЗАГАЛЬНІ ПЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство  з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛЕКТРА» (далі – Наймодавець) пропонує невизначеному колу фізичних осіб (далі – Користувачі) скористатися послугою прокату двоколісного транспортного засобу з електродвигуном на підставі Умов та Правил, що викладені нижче.
1.2. Умови та Правила надання послуг прокату двоколісного транспортного засобу з електродвигуном (далі – Умови та Правила або Договір) – договір приєднання, який укладається в порядку, встановленому ст.634 Цивільного кодексу України, а саме: публічна його частина встановлена Наймодавцем та розміщена в мережі Інтернет на його сайті, вказаному у розділі «Контактна інформація» цього Договору. Цей Договір може бути укладено лише шляхом приєднання Користувача до Договору: вчиненням ним дій по реєстрації в Мобільному додатку шляхом створення власного акаунту (облікового запису Користувача) що прирівнюється до підписання ним заяви про приєднання до Договору (індивідуальна частина Договору або Заява про приєднання).
1.3. Строк дії Договору за послугою зазначається у відповідному підрозділі Умов та Правил, який регулює порядок надання такої послуги, якщо інший строк не вказано в Заяві про приєднання.
1.4. Умови та Правила можуть змінюватися в порядку, визначеному законодавством або цим Договором. Зміни в Договір є чинними, якщо вони здійснені відповідно до положень цього Договору або вимог законодавства.
1.5. Внаслідок приєднання Користувача до Договору (успішної реєстрації Користувача у Мобільному додатку), Договір вважається укладеним.
1.6. Надання послуг за Договором можливе тільки за умови, що Користувач згоден із умовами цього Договору.
1.7. Приєднання до Договору свідчить, що Користувач:
– ознайомлений із умовами Договору та отримав (скопіював) його копію в редакції, чинній на момент приєднання;
– йому зрозумілий зміст Договору та всі його умови;
– він згодний з усіма умовами Договору та зобов′язується їх виконувати;
– не має будь-яких протипоказань (у т. ч. медичних), перешкод, заборон чи обмежень на укладення Договору та користування двоколісними транспортними засобами (Скутерами та Мопедами);
– має посвідчення водія на керування автомобілем/мотоциклом або мопедом (для оренди Мопедів);
– виявив вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до його умов, визначених на веб-сайті Наймодавця шляхом приєднання до нього в повному обсязі.
1.8. Надання послуг починається після проходження Користувачем реєстрації в Мобільному додатку шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 634 ЦК України і є рівночинним Договору, підписаному Сторонами. Акцепт (згода Користувача на укладення електронного договору) на викладених у цьому Договорі умовах є отриманим у випадку успішної реєстрації Користувача в Мобільному додатку.
1.9. Користувач, який зареєструвався у Мобільному додатку та надав свою згоду, вважається ознайомленим з даним Договором, є таким, що приєднався до його умов та погоджується з усіма його умовами та визнає, що умови Договору є для нього обов′язковими.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Акаунт (профіль/обліковий запис Користувача) – сукупність інформації про Користувача, що надана ним через Мобільний додаток та уявляє собою веб-портал (веб-сторінку), надану Наймодавцем та яка використовується Користувачем для управління власною інформацією про використання Послуги, нарахування оплати за Послугу тощо (наприклад, ім′я, адреса, засоби зв′язку Користувача, налаштування використання Послуги).
Аксесуари – це документи на Скутер, шолом, документи на Мопед та інші аксесуари, що надаються Користувачу та знаходяться в кожному Скутері/Мопеді відповідно.
Акцепт – повна й безумовна згода Користувача на укладення даного Договору на умовах, визначених цим Договором та здійснення реєстрації Користувача у Мобільному додатку.
Багажний ящик – це місце для зберігання аксесуарів, які надані Наймодавцем розташоване ззаду на кожному Мопеді.
Вартість послуг (тариф або прейскурант) – платіж, розмір якого встановлюється Наймодавцем за надання певного об’єму послуг для Користувача з доступу до Послуги.
Використання – означає невиключне право на використання Послуги особисто Користувачем згідно Договору, не може бути передане (делеговане) ним іншій особі.
Договір (або Умови та Правила) – є різновидом договору найму (оренди) транспортного засобу, у зв′язку із чим на нього поширюються загальні «орендні» правила з параграфа 1 гл. 58 Цивільного кодексу України в тій частині, в якій вони не суперечать спеціальним «прокатним» нормам параграфа 5 гл. 58 Цивільного кодексу України. Умови та Правила охоплюють як умови використання Послуги Користувачем так і правила безпечного користування Скутером/Мопедом.
Договір приєднання це – договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.
Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація в Мобільному додатку передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.
Наймодавець – ТОВ «ЗЕЛЕКТРА», юридична особа, яка зареєстрована згідно з чинним законодавством України, є власником Послуги та надає послуги визначені даним Договором.
Користувач – фізична особа старше 18 років, яка зареєструвалась у встановлений в Мобільному додатку спосіб, та якій Наймодавець підтвердив згоду про надання Послуги у відповідності до умов даного Договору.
Мобільний додаток – це комп′ютерна програма (мобільний додаток), за допомогою якої здійснюється прокат Скутера/Мопеда на умовах цього Договору.
Місце паркування – це місце, де Користувач отримує та повертає Скутер/Мопед.
Об’єм послуг – затверджена Наймодавцем згідно умов Договору система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання послуг Наймодавцем.
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу Користувача, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Платіжна карта (payment card) – електронний платіжний засіб Користувача у вигляді емітованої у встановленому законодавством порядку банківської картки Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунку платника (Користувача) або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів і послуг, передбачених цим Договором.
Презентація – означає ввідну (демонстраційного характеру) інформацію, яка надається Наймодавцем Користувачу без додаткової оплати, що направлена безпечне поводження зі Скутером/Мопедом та пояснює умови використання Послуги за Договором.
Прокат – означає час, коли Користувач використовує Скутер/Мопед.
Плата за оренду – означає погоджену Сторонами плату за прокат Скутера/Мопеда на умовах цього Договору.
Посвідчення водія – документ, що посвідчує право фізичної особи на керування транспортним засобом. Посвідчення водія може бути видане Україною або іншою державою, за умови, що воно може бути використано в якості міжнародних водійських прав та дозволяє керувати транспортними засобами в Україні.
Послуга – це надання Наймодавцем доступу Користувачу до Мобільного додатку на платній основі, після проходження Користувачем реєстрації в порядку встановленому даним Договором та Мобільним додатком, внаслідок якої Користувач отримує можливість споживання послуг з прокату двоколісного транспортного засобу з електродвигуном (Скутера/Мопеда) в обсязі, передбаченому даним Договором та обраному Користувачем самостійно.
Реєстрація – це процес реєстрації, який необхідно завершити у Мобільному додатку щоб отримати погодження Наймодавця та стати Користувачем Послуги згідно Договору.
Сайт Наймодавця – веб-сторінка Наймодавця, вказана у цьому Договорі.
Скутер – двоколісний транспортний засіб з електродвигуном (електроскутер або електросамокат), потужністю менше ніж 3 кВт.
Мопед – двоколісний транспортний засіб з електродвигуном (електромопед), потужністю менше ніж 3 кВт.
Строк прокату (строк використання) – означає узгоджений Сторонами час, протягом якого Користувач має право використовувати Скутер/Мопед на умовах Договору.
Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої, відповідно до чинного законодавства, здійснюється обробка її персональних даних.
Шолом (захисний шолом, мотошолом) – це захисний шолом, який належить Наймодавцю, та надається Користувачу для його безпеки під час користування Послугою.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Наймодавець з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує невизначеному наперед колу фізичних осіб (далі – Користувач або Користувачі), разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти цей Договір про надання послуг з прокату транспортного засобу з електродвигуном (електроскутер або електросамокат, далі – Скутер) (електромопед, далі – Мопед) щодо оплатної передачі транспортного засобу з електродвигуном у користування (оренду) Користувачу на певний (короткостроковий) строк на викладених нижче умовах.
3.2. Предметом прокату є обраний Користувачем Скутер/Мопед.
3.3. Метою прокату є задоволення Користувачем власних побутових невиробничих потреб.
3.4. Територія поїздок визначається окремими районами міста Києва, чітко визначеними Мобільним додатком.
3.5. Строк прокату: щоденно, 24 години на добу, з 00:00 годин до 23:59 годин за Київським часом в межах часу, самостійно обраного Користувачем у Мобільному додатку. Пропозиція Наймодавця щодо користування послугами на умовах цього Договору є чинною для Користувачів протягом зазначеного строку проката, водночас може підлягати обмеженням, на умовах цього Договору.
3.6. Строк прокату може бути обмежено строком служби акумулятора Скутера/Мопеда (в залежності від рівня заряду його акумулятора).
3.7. Мінімальний строк дії Договору (надання послуги) – 1 хвилина.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. УМОВИ ПРОКАТУ
4.1. Мета Договору
4.1.1. Відповідно до умов цього Договору, Наймодавець зобов’язується надати Користувачу право на тимчасове оплатне користування Скутером/Мопедом, що включає в себе можливість використовувати Скутер/Мопед в районі, визначеному Наймодавцем (в межах, зазначених в Мобільному додатку) а Користувач зобов′язується дотримуватись умов цього Договору та оплатити оренду (прокат) Скутера/Мопеда.
4.2. Використання Послуги
4.2.1. Послуга включає в себе:
– оренду (прокат) Скутера/Мопеда;
– зарядку і обслуговування Скутера/Мопеда;
– встановлення програмного забезпечення (Мобільного додатку), пов’язаного з наданням послуг за цим Договором;
– використання Мобільного додатку для здійснення реєстрації (встановлення особи Користувача) та білінгу (обліку та тарифікації) Послуги у відповідності до умов споживання Послуги Користувачем.
4.2.2. Послуга надається на платній основі в обсязі за вибором Користувача шляхом надання Наймодавцем доступу до Послуги.
4.3. Зміни у праві Користувача на доступ до Послуги
4.3.1. Використання Послуги здійснюється в залежності від дій Користувача під час користування Послугою за цим Договором. Наймодавець залишає за собою право змінювати, обмежувати або відмовляти у надання Послуги Користувачу в будь-який час та у будь-якому випадку, передбаченому умовами Договору.
4.4. Умови реєстрації
4.4.1. Право користування предметом прокату у Користувача настає після ознайомлення з умовами цього Договору, прейскурантом цін (Тарифами), успішною реєстрацією в Мобільному додатку, оформленням Акта приймання-передачі Скутера/Мопеда, та внесенням оплати за весь період прокату.
4.4.2. Користувач може використовувати Послугу тільки особисто, за винятком випадків, спеціально передбачених цим Договором (якщо такі є).
4.4.3. Погоджуючись з умовами цього Договору, Користувач має право на отримання Послуги, а також на використання Мобільного додатку.
4.4.4. Для використання Послуги Користувач має дотримуватись наступних умов:
– використовувати мобільний пристрій, сумісний із Мобільним додатком;
– має бути не молодший 18 років;
– надати дозвіл Наймодавцю відстежувати переміщення Користувача під час користування Скутером/Мопедом а також згоду на збір, обробку та зберігання його персональних даних з метою та в обсязі, необхідному для належного виконання Договору;
– мати Посвідчення водія на керування автомобілем/мотоциклом або мопедом (для оренди Мопедів);
– у Користувача достатньо досвіду, щоб керувати Скутер/Мопед;
– мати документ, що посвідчує особу (діюче посвідчення особистості або паспорт);
– бути власником банківської картки Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro;
– мати грошові кошти на картковому рахунку (дебет карти);
– не повинно бути ніяких боргів перед Наймодавцем;
– усі надані Користувачем документи мають бути чинними та дійсними в Україні;
– забезпечити успішну реєстрацію в Мобільному додатку.
4.4.5. Успішна реєстрація у Мобільному додатку та відповідність прийнятним умовам, викладеним у цьому Договору ще не призводить до того, що Користувач автоматично отримує доступ до Послуги. Наймодавець залишає за собою право перевіряти інформацію, надану Користувачем під час реєстрації у Мобільному додатку та погоджувати доступ Користувача до Послуги за своїм розсудом.
4.5. Порядок реєстрації
4.5.1. Користувач реєструється за допомогою Мобільного додатку в якому зазначає:
– діючу адресу електронної пошти, пароль-підтвердження від Наймодавця та діючий номер мобільного телефону;
– прізвище, ім′я та по-батькові;
– фотографію діючого посвідчення особи (ід-паспорт, посвідчення водія або загранпаспорт);
– фотографію самого водія (селфі);
– зареєстроване місце проживання в Україні;
– діючу Платіжну карту (включаючи дату спливу строку чинності, рік та код CVC).
4.5.2. Користувач зобов′язаний надавати під час реєстрації вичерпні та достовірні відомості про себе.
4.6. Запевнення та гарантії
4.6.1. Під час реєстрації Користувач, зазначаючи про згоду на використання Мобільного додатку та Послуги, забезпечує надання згоди:
– з умовами (Політикою) конфіденційності згідно цього Договору;
– з прейскурантом цін на Послуги за Договором (Тарифами);
– з штрафними санкціями, що можуть бути застосовані до нього за порушення умов Договору
– на використання Наймодавцем отриманої від Користувача інформації та персональних даних;
– надає дозвіл збирати, зберігати та перевіряти щодо нього відомості та відстежувати його переміщення у просторі та часі в межах та обсязі, необхідному для виконання цього Договору;
– та погоджується отримувати електронні листи від Наймодавця, пов′язані із покращенням умов користування Послугою, змінами тарифів, бонусними програмами, тощо;
– уповноважує Наймодавця на зняття грошових коштів з Платіжної карти за користування Послугою згідно умов Договору;
– безумовно погоджує усі інші положення Договору а також дії Наймодавця, передбачені цим Договором.
4.6.2. Завершенням реєстрації у Мобільному додатку Користувач:
– підтверджує Наймодавцю чинність усіх наданих відомостей про себе та перевіряє їх у електронному вигляді, у якому вони надіслані Наймодавцю;
– здійснює перегляд Презентації (якщо вона передбачена Мобільним додатком);
– запевняє, що у нього достатньо досвіду, щоб керувати Скутером/Мопедом;
– повідомляє, що отримав всі необхідні роз′яснення для безпечного користування Скутером/Мопедом та всі відомості, повідомлені або надані Наймодавцем (шляхом здійснення Презентації, прочитання умов з безпечного користування Скутером/Мопедом викладеному у цьому Договорі та Мобільному додатку) з приводу виконання цього Договору є зрозумілими для Користувача.
4.6.3. Використовуючи Скутер/Мопед відповідно до умов цього Договору, Користувач безумовно погоджуєтеся дотримуватися порядку користування та використання Скутерів/Мопедів, викладені в цьому Договорі та Мобільному додатку.
4.6.4. Використовуючи Скутер/Мопед на умовах цього Договору Користувач є таким, що усвідомлює та прийняв на себе усі ризики, пов′язані із наслідками такого використання, зокрема, але не виключно:
– ризик ДТП та спричинення шкоди Користувачу третіми особами;
– ризик ДТП та спричинення Користувачем шкоди третім особам;
– ризик накладення адміністративного стягнення на Користувача, унаслідок порушення ним Правил дорожнього руху України;
– ризик пред′явлення до Користувача з боку Наймодавця відповідних, у т.ч. майнових вимог, пов′язаних із протиправним використанням Скутерів/Мопедів, їх пошкодженням та/або знищенням; інших вимог, пов′язаних із порушенням умов цього Договору;
– ризик пред′явлення до Користувача з боку третіх осіб майнових вимог, пов′язаних із спричиненням майнової шкоди майну третіх осіб та/або заподіяння шкоди їх життю та/або здоров′ю.
4.6.5. За умови виконання усіх вимог, передбачених умовами цього Договору, зокрема правил безпечного користування Скутером/Мопедом, виконання вимог Правил дорожнього руху України та з урахуванням застережень, зумовлених дією обставин, що не залежать від волі Найомодавця, Наймодавець гарантує безпечне користування Користувачем Скутером/Мопедом у відповідності до умов цього Договору.
4.7. Поточний рахунок
4.7.1. Користувач має обрати спосіб оплати (Платіжну карту) та вказати інформацію, необхідну для здійснення оплати Послуг.
4.7.2. Користувач надає право Наймодавцю стягувати оплату за надані Послуги з Платіжної карти Користувача а також стягувати будь-які штрафи, збори та інші платежі, безпосередньо пов′язані із виконанням цього Договору та передбачені його умовами.
4.7.3. Умовами оплати Послуг в Мобільному додатку може бути передбачено можливість авансування оплати Послуг або внесення грошової застави/депозиту.
4.8. Інші загальні умови
4.8.1. Строк прокату, розмір та умови оплати за користування предметом прокату, реєстраційні дані Скутера/Мопеда, адреси передачі та повернення Скутера/Мопеда, розмір оплати за цим Договором погоджуються сторонами в Акті приймання-передачі, до оформлення та підписання якого прирівнюються відповідні дії Користувача з вказаних вище питань, вчинені ним у Мобільному додатку.
4.8.2. Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Користувача, так і для Наймодавця. Перед початком користування Послугою, Користувач зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Користувач не згодний з умовами даного Договору, він не має права користуватися Послугою, а розпочавши таке користування – негайно його припинити.
4.8.3. Всі зміни й доповнення до даного Договору публікуються на сайті Наймодавця шляхом викладення цього Договору в новій редакції.
4.8.4. Текст та умови цього Договору, інформація, що стосується умов цього Договору (зокрема, але не виключно – Тарифи, правила безпечного користування Скутером/Мопедом, порядок та правила реєстрації Користувача, відомості про Користувача, порядок та умови здійснення оплати тощо), яка розміщена на сайті Наймодавця та у Мобільному додатку є невід′ємною частиною цього Договору.
4.8.5. У разі незгоди Користувача зі змінами, внесеними Наймодавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послугу Користувач повинен негайно припинити користування Послугою.

5. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧА
5.1. Передача Скутера/Мопеда у користування
5.1.1. Скутер/Мопед передається Користувачу одразу після вчинення Користувачем дій що свідчать про підписання ним цього Договору, вчинення акта приймання-передачі Скутера/Мопеда у прокат (оренду) та здійснення ним оплати за цим Договором.
5.1.2. Місце передачі та повернення Скутера/Мопеда визначається угодою Сторін, Скутер/Мопед може бути переданий в прокат або прийнятий після прокату в зручному для Користувача місці в територіальних межах, визначених Мобільним додатком.
5.1.3. При передачі Скутера/Мопеда в прокат Наймодавцем, опис технічного стану, справності Скутера/Мопеда здійснюється шляхом сканування Користувачем засобами Мобільного додатку – QR-коду, нанесеного на Скутер/Мопед, який Користувач обрав для прокату, використувуючи поради Мобільного додатку та фотографування Скутера/Мопеда, завантажуючи фотографії Скутера/Мопеда у Мобільний додаток. У випадку, якщо зовнішні вигляд кузова, комплектація, інші параметри Скутера/Мопеда, що передається у прокат, викликають сумнів, перед початком його використання Користувач зобов′язаний звернутися до технічної підтримки Наймодавця або обрати інший Скутер/Мопед (за наявності).
5.1.4. Сканування QR-коду, нанесеного на Скутер/Мопед прирівнюється до дій Користувача з підписання Акта приймання-передачі Скутер/Мопед у оренду (прокат).
5.1.5. Скануючи QR-код, нанесений на Скутер/Мопед, Користувач підтверджує, що отримав у користування Скутер/Мопед в належному та справному технічному стані, повністю укомплектованим з чистим кузовом без ознак пошкоджень та зарядженою батареєю. Після отримання Скутера/Мопеда в прокат претензії з боку Користувача щодо наявних помітних дефектів не приймаються.
5.1.6. Скутер/Мопед передається в прокат в чистому вигляді та зарядженою батареєю.
5.1.7. Користувач має повідомляти Наймодавця про будь-які істотні пошкодження, які можуть бути виявлені на Скутері/Мопеді перед поїздкою, зокрема:
– спущене колесо;
– пошкодження кузова;
– пошкодження багажного відсіку або відсутність шолома (для оренди Мопедів);
– дзеркало несправне або відсутнє (для оренди Мопедів);
– пошкоджені або погнуті гальмівні важелі;
– пошкоджене сидіння;
– пошкоджена підставка.
– будь-які пошкодження, які можуть вплинути на безпеку водія під час водіння.
5.2. Тимчасова парковка
5.2.1. Користувач може тимчасово припаркувати Скутер/Мопед як на парковці, так і за її межами.
5.2.2. За тимчасову парковку Скутера/Мопеда Тарифами може бути передбачена спеціальна плата.
5.3. Зарядка акумулятора
5.3.1. Строк користування Скутером/Мопедом може бути перервано або достроково завершено у зв′язку із повним розрядом акумуляторної батареї Скутера/Мопеда.
5.4. Час, необхідний для зарядки акумулятора Скутера/Мопеда, Наймодавець не включає до оплати як за користування Скутером/Мопедом по Договору.
5.5. Повернення Скутера/Мопеда із користування
5.5.1. Користувач зобов’язаний повернути Скутер/Мопед по закінченні строку прокату також в чистому вигляді.
5.5.2. Повернення Скутера/Мопеда Наймодавцю здійснюється після закінчення Строку прокату у місці, вказаному в Акті повернення Скутера/Мопеда.
5.5.3. До дій по підписанню Акта повернення Скутера/Мопеда з прокату прирівнюються відповідні дії, вчинені Користувачем у Мобільному додатку, спрямовані на припинення користування Скутером/Мопедом.
5.5.4. Забороняється залишати Скутер/Мопед на траві, піску, тротуарі та поза межами парковки.
5.5.5. У випадку затримки Користувачем повернення Скутера/Мопеда більше, ніж один заряд акумулятора, Наймодавець має право накласти штраф за недотримання цієї вимоги.
5.5.6. Повертаючи Скутер/Мопед, Користувач повинен переконатися, що всі документи, шолом (для оренди Мопедів) та інші аксесуари Скутера/Мопеда знаходяться на своїх місцях, в Скутері/Мопеді немає сміття або його забруднень після Строку оренди.
5.5.7. Якщо сміття або забруднення залишлися після використання Скутера/Мопеда, Наймодавець вправі на відшкодування коштів на мийку (чищення) Скутера/Мопеда.
5.6. Аварія, вихід з ладу Скутера/Мопеда, крадіжка або вандалізм
5.6.1. У разі аварії, виходу обладнання з ладу, крадіжки або вандалізму Користувач має невідкладно повідомити Наймодавця та діяти відповідно до його вказівок.
5.6.2. У разі, якщо Скутером/Мопедом заволоділи, або він став використовуватися іншими особами, у разі виходу Скутера/Мопеда з ладу, якщо Скутер/Мопед попав у аварію, яка спричинила травму Користувача або третіх осіб, або унаслідок аварії пошкоджено майно третіх осіб, Користувач повинен негайно (але не пізніше 1 години) повідомити про це Наймодавця, поліцію та відповідні рятувальні або екстрені служби, вказавши обставини події, що сталася та має залишатися на місці (якщо травма, отримана Користувачем не перешкоджає такому) до прибуття поліції та/або екстрених служб (швидкої, пожежно-рятувальної служби). Якщо цьому не заважає травма, отримана Користувачем, останній має допомагати працівникам екстрених служб та поліції встановлювати обставини аварії, що сталася, її причини, імена та адреси потерпілих і свідків. Наймодавець має право накласти штраф за недотримання цієї вимоги.
5.6.3. У випадку аварії, що сталася Користувач має з′ясувати та повідомити Наймодавцю наступну інформацію:
– дату час та місце події;
– фотографії пошкоджених автомобілів і місць ДТП (по можливості);
– ідентифікаційну інформацію всіх інших задіяних транспортних засобів (державний номерний знак автомобіля, марка і модель);
– інформацію про залучених третіх осіб (наприклад, номер страхового поліса, ім’я, адреса і телефон страхової компанії, тощо);
– контактні дані третіх осіб і власників транспортних засобів – учасників ДТП, якщо вони відрізняються (наприклад, ім’я, адреса, номер телефону, номер посвідчення водія);
– контактну інформація свідків (наприклад, ім’я, адреса, номер телефону);
– умови навколишнього середовища (наприклад, ожеледиця, туман або ясна погода, стан дорожнього покриття тощо);
– інші обставини (за наявності).
– Користувач не може виражати або надавати будь-яку інформацію учасникам пригоди (ДТП) без попередньої письмової згоди Наймодавця, зокрема: будь-які пропозиції, обіцянки оплати, розрахунки, відмови, звільнення, відшкодування або зобов’язання вжити заходів у зв’язку з тим, що сталося.
5.6.4. У разі порушення процесу використання Наймодавець може зателефонувати Користувачеві на номер мобільного телефону, який зберігаються в його особистих даних, щоб визначити причину порушення процесу використання Скутера/Мопеда згідно цього Договору.
5.6.5. При підозрі в будь-якому порушенні Наймодавець має право заборонити подальше використання Скутера/Мопеда.

6. ЗАБОРОНИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
6.1. Обмеження:
6.1.1. Послуга за цим Договором не включає в себе право Користувача використовувати Скутер/Мопед в комерційних цілях або передачу його для використання іншими (третіми) особами.
6.1.2. Користувач має право керувати Скутером/Мопедом на умовах цього Договору, якщо він:
– досяг 18-річного віку;
– має посвідчення водія (для оренди Мопедів);
– його дієздатність та правоздатність не обмежена судом;
– не має медичних протипоказань щодо користування двоколісними транспортними засобами;
– не існує інших заборон, з яких випливає неможливість укладення Користувачем цього Договору.
– Використання Скутерів/Мопедів передбачено тільки на території, зазначеної Наймодавцем (згідно обмеженням, зазначеним у Мобільному додатку).
6.1.3. Користування Скутером/Мопедом здійснюється у суворій відповідності до Правил дорожнього руху України та цього Договору.
6.2. Заборони щодо використання
6.2.1. Використання Скутера/Мопеда має бути безумовно та негайно припинено Користувачем у разі:
– користування Мопедом без використання захисного шолому та/або порушення Правил дорожнього руху України користуючись Скутером/Мопедом;
– користування Скутером/Мопедом у нетверезому стані або під впливом наркотичних речовин, інших сильнодіючих лікарських засобів чи психотропних речовин, БАДів, що впливають чи можуть вплинути на реакцію водія;
– якщо Користувач має медичні протипоказання щодо керуванння двоколісними транспортними засобами або будь-які інші заборони чи обмеження щодо користування Послугою;
– якщо Користувач не згоден із умовами Договору та/або Тарифами;
– використання Скутера/Мопеда у комерційних цілях Користувача (як таксі, для надання кур′єрських або послуг доставки, перевезення вантажів у комерційних цілях, тощо);
– передачі Скутера/Мопеда третім особам;
– використання Скутера/Мопеда за межами дозволеної території, вказаної у Мобільному додатку.
6.2.2. Користувачу Скутера/Мопеда забороняється:
– їздити, не тримаючись за кермо хоча б однією рукою;
– перевозити пасажирів або дітей;
– перевозити вантаж, який виступає більш ніж на 0,5 м в довжину або ширину за габарити Скутера/Мопеда, або вантаж, який заважає управлінню Скутером/Мопедом;
– рухатися по дорозі при наявності поруч велосипедної доріжки;
– повертати ліворуч або розвертатися на дорогах з трамвайним рухом і на дорогах, які мають більше однієї смуги для руху в даному напрямку;
– рухатися по дорозі без застебнутого захисного мотошолому (для оренди Мопедів);
– буксирування Скутера/Мопеда;
– штовхати або буксирувати будь-який тип транспортного засобу, причеп або будь-який інший об’єкт;
– іздити без захисного шолому (для оренди Мопедів);
– навчати водінню інших осіб;
– перевозити тварин будь-якого виду;
– використовувати Скутер/Мопед для змагань і виконання будь-яких трюків;
– перевозити людей або товарів за винагороду або для надання послуг таксі або доставки;
– здійснювати інші дії (бездіяльність), прямо заборонені Правилами дорожнього руху України та цим Договором.

7. СТРАХУВАННЯ
7.1. Умови страхування життя та здоров′я Користувача під час використання Скутера/Мопеда регулюються програмою підтримки користувачів сервісу Зелектра, яка надає страховий захист та консьєрж підтримку 24/7 під час поїздки Користувача.
7.2. Користувач є таким, що вирішує питання страхування від нещасних випадків, травм або завдання збитків третім особам, пов′язаних із використанням (керуванням) транспортних засобів, зокрема, Скутера/Мопеда за допомогою інноваційного сервісу страхування Ensuria (за підтримки страхової компанії Uniqa).

8. УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ
8.1. Користувач здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Наймодавцем у Мобільному додатку та додатково, можуть бути розміщені у в Додатку «Тарифи» до даного Договору.
8.2. Наймодавець залишає за собою право за власним розсудом змінювати встановлені тарифи та суми гарантійного депозиту у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Користувач на свій розсуд в Мобільному додатку обирає тариф та суму грошового гарантійного депозиту із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуги.
8.3. Оплата поїздки залежить від часу, протягом якого Користувач користується Скутером/Мопедом. Час користування тарифікується щохвилинно.
8.4. Вартість телекомунікаційних послуг (як за користування Скутером/Мопедом так і за користування та доступ до Мобільного додатку) оплачуються згідно тарифів відповідного провайдера (оператора), за допомогою якого здійснюється користування Скутером/Мопедом та доступ до Мобільного додатку з мобільного пристрою Користувача.
8.5. Оплата послуг здійснюється на умовах передплати. В разі несплати у вказаний термін Наймодавець призупиняє надання послуг. Після здійснення оплати, надання послуг Користувачу поновлюється автоматично.
8.6. Прикріплюючи платіжну карту до свого акаунту в Мобільному додатку, Користувач підтверджує, що має право використовувати карту для таких цілей і інші особи не будуть висувати жодних претензій щодо використання такої платіжної картки для оплати Послуги і платежів, пов’язаних з виконанням цього Договору.
8.7. Користувач несе відповідальність за те, що коштів, розміщених на банківському рахунку та використання яких здійснюється за допомогою платіжної карти, вказаної ним під час реєстрації акаунту у Мобільному додатку , вистачить для здійснення оплати витрат, пов′язаних із використанням Послуги, а також інших витрат, які можуть виникнути у зв′язку із виконанням цього Договору.
8.8. Унаслідок прострочення внесення оплати/виникнення несплаченої заборгованості за користування Послугами, Користувач має сплатити неустойку, передбачену умовами цього Договору.
8.9. Тарифікація та оплата Користувачем Послуги здійснюється через Мобільний додаток на підставі Тарифів, які передбачені цим Договором (його додатком).
8.10. Зміна тарифу відбувається шляхом розміщення додатку «Тарифи» у новій редакції на сайті Наймодавця та у Мобільному додатку.
8.11. Сплачуючи за Послугу, Користувач вважається таким, що йому відомо про чинний (змінений) тариф на оплату Послуги, з яким він безумовно погоджується.
8.12. Наймодавець має право стягнути з платіжної картки, що додається до Мобільного додатка, суму, рівну заборгованості Користувача за вчинені поїздки, а також інші витрати та/або збитки, понесені в результаті дій або бездіяльності Користувача, передбачені цим Договором.
8.13. Наймодавець має право відступити непогашену заборгованість Користувача за цим Договором іншим особам. В цьому випадку згоди Користувача не вимагається. У цьому випадку Користувач додатково покриває витрати, пов’язані із здійсненням Наймодавцем відступлення права вимоги у повному обсязі.
8.14. Прикріпивши платіжну карту, Користувач підтверджує та надає згоду Наймодавцю право списати з доданої платіжної картки Користувача всі витрати, пов’язані з використанням Послуги, а також збитки та/або штрафні санкції, інші витрати, якщо такі є (право договірного списання). Наймодавець може проводити платежі без введення CVV-коду або запиту коду підтвердження у вашому додатку.
8.15. Умовами Мобільного додатку може бути передбачено внесення Користувачем грошового гарантійного депозиту – в якості оплати надання Послуги за Договором. Розміри грошового гарантійного депозиту, встановлені Наймодавцем у Мобільному додатку – є ціною (вартістю) замовленої (самостійно обраної) Користувачем Послуги прокату Скутера/Мопеда за цим Договором, яка сплачується ним перед початком використання Скутером/Мопедом. Користувач самостійно вирішує питання розміру та обсягу замовленої та передплаченої Послуги. Якщо Користувач розпочав користуватись оплаченою ним Послугою, він може використати сплачену ним суму гарантійного депозиту у будь-який час упродовж прокатного періоду на свій розсуд.
8.16. У разі, якщо Користувач не скористався або за незалежних від нього причин не зміг скористатися оплаченою ним Послугою (не здійснював поїздок), Наймодавець після відповідної перевірки має повернути Користувачу сплачені ним грошові кошти. Повернення коштів здійснюється Наймодавцем на підставі поданої Користувачем заяви, яку буде розглянуто Наймодавцем упродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів.

9. ПРАВИЛА, ЯКИХ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПОСЛУГ
9.1. Користуючись Мобільним додатком, Користувач зобов′язаний ретельно зберігати та не розкривати іншим (третім) особам дані доступу, використовувані в Мобільному додатку – ім’я користувача та пароль (включаючи інші способи підключення, якщо такі є).
9.2. Якщо у Користувача є підстави вважати, що його відомості (дані) доступу до Мобільному додатку стали відомі або доступні іншим (третім) особам, він повинен негайно повідомити про це Наймодавцю і затребувати зміни в даних доступу. Забороняється використовувати Мобільний додаток одночасно з іншими додатками смартфону.
9.3. У разі порушення умов конфіденційності даних доступу до Мобільного додатку, Наймодавець вважається таким, що не відповідає за негативні наслідки, пов′язані із таким розкриттям третім особам відомостей про акаунт Користувача в Мобільному додатку і не може нести негативні наслідки, зокрема, щодо відшкодування витрат Користувача.
9.4. Користувач приймає на себе повну відповідальність, включаючи матеріальні шкоду, прямі і непрямі збитки, витрати і оплату Послуги, за всі дії, що виконуються в Мобільному додатку через скомпроментований профіль Користувача. Наймодавець має право накласти штраф за недотримання цієї вимоги.
9.5. Відправляючи будь-яку інформацію Наймодавцю, в тому числі надаючи її в Мобільний додаток, Користувач автоматично підтверджує, що така інформація є точною, правильною і актуальною. Відправляючи зображення власного посвідчення особи Наймодавцю, Користувач підтверджує, що це його посвідчення особи. Наймодавець має право накласти штраф за недотримання цієї вимоги.
9.6. При прикріпленні документа, що засвідчує особу Користувача, термін його дії не може бути коротше 3 місяців з моменту надання зображення документа Користувача до Мобільному додатку.
9.7. Перед початком поїздки на Скутері/Мопеді Користувач завжди повинен переконатися, що відповідний Скутер/Мопед знаходиться в робочому стані і не має видимих механічних або інших дефектів. Однак, якщо Користувач помітив дефект, він повинен повідомити про це Наймодавця до початку поїздки, відправивши фактичні фотографії та опис дефекту.
9.8. Подорож на Скутері/Мопеді дозволено в певній зоні, яка відзначена зеленим кольором в Мобільному додатку. Забороняється виносити Скутер/Мопед з цієї зони. Наймодавець має право накласти штраф за недотримання цієї вимоги.
9.9. Скутер може бути припаркований тільки в зонах, зазначених в Мобільному додатку. Наймодавець має право накласти штраф за недотримання цієї вимоги.
9.10. Наймодавець не відшкодує поїздку повністю або частково, якщо Користувач не зміг завершити поїздку вчасно в Мобільному додатку через проблеми з інтернет-покриттям, використовуваного Користувачем мобільного пристрою або інших обставин, за виключенням випадку, коли Мобільний додаток вийшов з ладу через помилку Наймодавця. Якщо у Користувача виникла ситуація, коли немає зони або Інтернет не працює, він зобов′язаний звернутися до технічної підтримки Наймодавця за вирішенням ситуації.
9.11. Скутер/Мопед доступний для щоденних поїздок протягом строку, самостійно обраного Користувачем у Мобільному додатку. Користувач може здійснювати поїздки на Скутері/Мопеді тільки протягом одного заряду акумулятора, а це означає, якщо Користувач не повернув Наймодавцю Скутер/Мопед після завершення Строку оренди, Скутер/Мопед вважається викраденим. В цьому випадку Користувач зобов’язуєтеся відшкодувати Наймодавцю витрати на придбання нового Скутера/Мопеда за ринковою вартістю аналогічного Скутера/Мопеда на момент його втрати, включаючи придбання відповідного обладнання, а також упущену вигоду та інші витрати, понесені Наймодавцем в результаті порушення цього Договору, а також штрафні санкції, зазначені в цьому Договорі.
9.12. Користувач має право використовувати платіжну карту, яка належить тільки йому і випущена на ім’я Користувача для оплати Послуги. Наймодавець має право накласти штраф за недотримання цієї вимоги.
9.13. Користувач несе відповідальність за дотримання Правил дорожнього руху при використанні Скутера/Мопеда, а також за безпечне та розумне водіння. При керуванні Скутером/Мопедом, Наймодавець рекомендує використовувати захисний шолом (мотошолом).
9.14. Наймодавець не несе відповідальності за нещасні випадки або наслідки, пов’язані з використанням Скутера/Мопеда. Наймодавець забезпечує доступність і оренду Скутера/Мопеда, однак Наймодавець не несе відповідальності за дії Користувача зі Скутером/Мопедом.
9.15. Протягом усієї поїздки Користувач бере на себе відповідальність за використання та збереження Скутера/Мопеда, а також за будь-які збитки та пошкодження, завдані Скутеру/Мопеду під час поїздки.
9.16. Якщо під час поїздки відбудеться механічне або інше ушкодження Скутера/Мопеда з вини Користувача, останній покриває всі витрати, понесені Наймодавцем в зв’язку з цим, включаючи покупку нового еквівалентного Скутера/Мопеда і супутнього устаткування, а також упущену вигоду. Наймодавець має право накласти штраф за недотримання цієї вимоги.
9.17. При використанні Скутера/Мопеда Користувачу заборонено перебувати під впливом алкоголю або інших інтоксикантів (наркотичних речовин, прекурсорів а також сильнодіючих лікарських засобів чи БАДів), заборонених до вживання водіям або вживання яких знижує реакцію Користувача як водія транспортного засобу. Якщо буде встановлено, що Користувач під час користування Скутером/Мопедом перебував під впливом зазначених речовин, Наймодавець має право накласти штраф за недотримання цієї вимоги.
9.18. Користувач не може перевозити на Скутері/Мопеді дітей, більш ніж одного пасажира або громіздкі предмети. Максимальна вага, яку можна перевозити на Скутері/Мопеді, становить 120/160 кілограмів відповідно. Наймодавець має право накласти штраф за недотримання цієї вимоги.
9.19. Скутер/Мопед може використовуватися тільки для особистого (некомерційного) використання відповідно до його призначення.

10. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
10.1. Крім прав, що передбачені цим Договором, Наймодавець зобов’язується:
– надавати Користувачу послуги відповідно до сплаченого Користувачем обсягу послуг;
– сповіщати Користувача про перерви в роботі Послуги та внесення змін до умов цього Договору;
– передати Користувачу Скутер/Мопед в технічно справному стані;
– надавати Користувачу повну і достовірну інформацію щодо умов прокату, стану Скутера/Мопеда, а також іншу інформацію, що стосується цього Договору, Скутера/Мопеда та його технічної експлуатації;
– проводити технічне обслуговування, необхідні ремонтні роботи, регулярні технічні огляди Скутера/Мопеда за свій рахунок, за виключенням випадку, якщо пошкодження Скутера/Мопеда сталося з вини Користувача.
– При виявленні непридатності Скутера/Мопеда до експлуатації не з вини Користувача, Наймодавець зобов’язується здійснити його заміну на інший Скутер/Мопед або відшкодувати відповідні витрати Користувача.
10.2. Крім прав, що передбачені цим Договором, Наймодавець має право:
– відмовити в укладенні Договору із Користувачем з причин, зазначених у цьому Договорі;
– припинити надання послуг за цим Договором до їх повної оплати Користувачем;
– змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору;
– розкривати будь-які відомості, пов′язані із цим Договором на вимогу уповноважених органів та у порядку, прямо передбаченому чинним законодавством України а також у випадку, коли таке розкриття необхідно для захисту прав Наймодавця а також для забезпечення нормального функціонування Послуги;
– здійснювати договірне списання грошових коштів з платіжної картки Користувача у обсягах, передбачених цим Договором;
– вимагати від Користувача оплати послуг за цим Договором, відшкодування збитків та витрат, спричинених порушенням Користувачем умов цього Договору – у повному обсязі;
– для стягнення збитків, витрат і боргів, а також у будь-яких інших випадках, пов’язаних з використанням Скутера/Мопеда, Наймодавець може звернутися в поліцію, інші правоохоронні та судові органи, органи виконання судових рішень та інших (третіх) осіб;
– передати свої борги іншим особам.
– розірвати цей Договір в односторонньому порядку та вимагати повернення Скутера/Мопеда у випадку, якщо Користувач порушує правила експлуатації Скутера/Мопеда, не оплатив користування Скутером/Мопедом, не дотримується умов Договору, перебуває за межами дозволеної території, у випадку повідомлення недостовірних даних про себе при укладанні цього Договору, а також з інших підстав, що є істотними і можуть спричинити в майбутньому збиток для Наймодавця. В такому випадку Наймодавець в односторонньому порядку без будь-якого попереднього повідомлення, має право вилучити Скутер/Мопед незалежно від його місця знаходження. Оплата за невикористаний час дні прокату в даному випадку Користувачу не повертаються;
– Наймодавець має право відмовити Користувачу в продовженні Договору.
10.3. Крім прав, що передбачені цим Договором, Користувач зобов’язується:
– прийняти Скутер/Мопед, перевірити його загальний стан і попередити Наймодавця про виявлені дефекти, повернути Скутер/Мопед по закінченню строку прокату в стані та комплектності, в якому він був прийнятий. Якщо Користувач у момент передання Скутера/Мопеда у прокат не перевірить його справність, Скутер/Мопед вважається таким, що переданий у належному стані;
– використовувати Скутер/Мопед за його цільовим призначенням та з метою, вказаною у цьому Договорі, не використовувати Скутер/Мопед у спортивних змаганнях, в якості таксі, кур′єрської доставки або перевезення вантажів а також для навчання, не використовувати на дорогах, які не мають твердого покриття;
– не допускати управління Скутером/Мопедом в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або у хворобливому стані, при перевтомі, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та уваги.
– вчасно оплачувати послуги Наймодавця в обсязі, порядку і в строки/терміни, передбачені цим Договором;
– забезпечити збереження Скутера/Мопеда з моменту його отримання і до моменту його повернення Наймодавцю;
– дотримуватися умов даного Договору;
– не перепродавати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам;
– ознайомлюватись із цим Договором, умовами надання обраних послуг перед кожним використанням Скутера/Мопеда, дотримуватись та безумовно виконувати їх вимоги;
– тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі) доступу до акаунту Користувача.
10.4. Користувач зобов′язаний негайно повідомити Наймодавця (не пізніше однієї години з моменту виявлення факту) про втрату, заволодіння іншими особами чи пошкодження Скутера/Мопеда, і діяти в таких випадках у відповідності з діючим законодавством України, цим Договором та вказівками, отриманими від Наймодавця. У випадку виявлення технічних несправностей під час користування також повідомити про це Наймодавця. У випадку пошкодження Скутера/Мопеда, Користувачу забороняється без згоди Наймодавця проводити розбирання та/або ремонт Скутера/Мопеда, а також змінювати конструкцію Скутера/Мопеда та параметри виробника. Користувачу забороняється робити тюнінг Скутера/Мопеда. У випадку порушення цієї умови, Користувач компенсує завдані Наймодавцю збитки (неякісний ремонт, зняття елементів тюнінгу).
10.5. Крім прав, що передбачені цим Договором, Користувач має право:
– отримувати інформацію про послуги, тарифи;
– відмовитись від отримання листів від Послуги;
– відмовитись від цього Договору і повернути Скутер/Мопед Наймодавцеві у будь-який час.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ПРИЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
11.1. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту реєстрації Користувача в Мобільному додатку, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його на вимогу однієї зі Сторін або за їх згодою, в порядку, передбаченому цим Договором.
11.2. Термін дії умов даного Договору необмежений. Будь-яка із Сторін може його розірвати.
11.3. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний Наймодавцем та Користувачем на умовах цього Договору.
11.4. У разі, якщо Користувач бажає в повному обсязі відмовитись від послуг Наймодавця та припинити (розірвати) дію укладеного ним Договору, йому необхідно видалити свій акаунт в Мобільному додатку, надіславши відповідне електронне повідомлення за допомогою Мобільного додатку або надіславши запит на електронну адресу Наймодавця. Після цього адміністратори Наймодавця видалять усю інформацію про акаунт Користувача. Договір вважається достроково розірваним (припиненим) за вимогою Користувача за наявності наступних умов: направлення відповідного повідомлення Користувача про розірвання (припинення дії) цього Договору та відсутності заборгованості за надані Послуги. Припинення (дострокове розірвання) Договору на вимогу Користувача має бути підтверджено відповідним електронним повідомленням Наймодавця, до якого прирівнюється відповідне повідомлення через Мобільний додаток.
11.5. Наймодавець залишає за собою право відмовити в підтвердженні Користувача у статусі користувача Послуги, котрі дають право на оренду Скутера/Мопеда, а у випадку надання доступу Користувачу – припинити такий доступ до Послуги у наступних випадках, зокрема, але не виключно:
– надання (введення) неповних, застарілих або недостовірних відомостей під час реєстрації акаунта у Мобільному додатку;
– невідповідності особи Користувача вимогам за цим Договором (відсутність/позбавлення водійських прав, відсутність коштів тощо);
– порушення Користувачем умов цього Договору під час попереднього користування Послугою;
– з міркувань безпеки Користувача і оточуючих його осіб;
– для захисту законних інтересів наймодавця;
– для будь-яких інших обгрунтованих міркувань.
11.6. Наймодавець залишає за собою право відмовити в підтвердженні Користувача як користувача та/або в доступі до прокату Скутера/Мопеда без пояснення причин протягом усього періоду використання Послуги без попереднього повідомлення.
11.7. Дія Договору може бути достроково припинена або призупинена у зв′язку із розрядом акумуляторної батареї Скутера/Мопеда, обраного Користувачем.
11.8. Наймодавець має право негайно розірвати Договір у односторонньому порядку та вимагати стягнення збитків, якщо Користувач не дотримується умов цього Договору. В інших випадках Сторони можуть в односторонньому порядку розірвати Договір за умови здійснення у повному обсязі розрахунків між Сторонами за послуги, надані за цим Договором.
11.9. Наймодавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору.
11.10. Внесення змін до цього Договору (у т.ч. й Тарифів) відбувається шляхом розміщення оновленого варіанту договору на сайті Наймодавця а також в Мобільному додатку.
11.11. Крім того, про внесення будь-яких змін до Договору Користувач буде повідомлений шляхом отримання повідомлення на вказану Користувачем адресу електронної пошти.
11.12. Зміни в Договір вступають в силу з моменту їх опублікування на веб-сайті Наймодавця і в Мобільному додатку, а також після того, як зазначене повідомлення по електронній пошті буде відправлено Користувачам. Продовжуючи використовувати Послугу, Користувач підтверджує, що поточна версія Договору є прийнятною для нього і що Користувач погоджуєтеся з його (Договору) умовами. З цієї причини обов′язком Користувача є ознайомлення з поточною версією Договору перед початком кожної поїздки (використання Послуги).
11.13. Користування Послугою здійснюється Користувачем на добровільній основі. Якщо Користувач не згоден з цією чи оновленою версією Договору, він повинен негайно припинити використання Послуги.
11.14. У разі помилково відправленого прийняття пропозиції укласти цей Договір (акцепту), зміни в цей договір вносяться шляхом відправлення Користувачем відповідного повідомлення про зупинення користування Скутером/Мопедом через Мобільний додаток. Зміни в Договір вносяться по кожному випадку окремо, за умови перевірки Наймодавцем справжності помилки та відсутності реального надання послуги Користувачу.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
12.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.
12.2. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань, винна Сторона відшкодовує іншій стороні спричинені збитки та сплачує неустойку, інші витрати, пов′язані із відновленням прав потерпілої Сторони (судовий збір, витрати на правову/правничу допомогу, витрати зі стягнення боргів тощо) у випадках та розмірах, передбачених цим Договором.
12.3. Користувач несе матеріальну відповідальність перед Наймодавцем за будь-який збиток, заподіяний Скутеру/Мопеду у випадках, встановлених цим Договором. Під збитками розуміється втрати, яких Наймодавець зазнав у зв’язку зі знищенням, викраденням або пошкодженням Скутера/Мопеда або його окремих частин (деталей, комплектуючих), а також витрати, які Наймодавець мусить зробити для відновлення свого порушеного права. До збитків також відносяться доходи, які Наймодавець міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушено. Протиправність поведінки Користувача (винні дії) полягає в порушенні обов’язків, передбачених цим Договором, порушенні правил дорожнього руху, що призвели до ДТП. Порушенням Договору є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору (неналежне виконання).
12.4. У разі завдання шкоди Скутеру/Мопеду внаслідок порушення правил його експлуатації чи інших навмисних або ненавмисних дій Користувача, втрати комплектуючих чи додаткового устаткування, ушкодження покришок і колісних дисків, та інших вузлів і агрегатів Скутера/Мопеда Користувач відшкодовує Наймодавцю заподіяну цими діями шкоду в повному обсязі. Розмір компенсацій за втрату (пошкодження) комплектуючих елементів Скутера/Мопеда зазначається в акті повернення Скутера/Мопеда із прокату, до якого прирівнюються відповідні дії Сторін у Мобільному додатку і підлягає оплаті в день повернення Скутера/Мопеда.
12.5. У випадку, якщо Користувач не повідомив Наймодавця у встановлений строк про подію ДТП або інший страховий випадок (викрадення, дії третіх осіб, інше), що стало наслідком отримання відмови страхової компанії здійснити виплату, або у випадках керування Скутером/Мопедом в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, керування Скутером/Мопедом особою, що не визначена Договором і не має посвідчення водія, при грубому порушенні Користувачем Правил дорожнього руху України чи використання Скутера/Мопеда не за призначенням, що також стало причиною відмови страхової компанії здійснити виплату, такий Користувач несе повну матеріальну відповідальність перед Наймодавцем у розмірі заподіяних збитків.
12.6. Користувач, з вини якого Скутер/Мопед знаходиться в ремонті, зобов’язується за вимогою Наймодавця відшкодувати останньому упущену вигоду, яка визначається як сума оплати за користування Скутером/Мопедом за кожну добу знаходження Скутера/Мопеда в ремонті. Витрати на транспортування Скутера/Мопеда до СТО Наймодавця або в інше, вказане Наймодавцем місце, несе Користувач.
12.7. У випадку настання ДТП, крадіжки та/або протиправних дій третіх осіб щодо Скутера/Мопеда, Користувач повинен негайно (протягом 1 години) повідомити про це Наймодавця, та сприяти Наймодавцю у розслідувані обставин пригоди, що сталася.
12.8. Розмір збитку, нанесений Скутеру/Мопеду оцінюється на СТО Наймодавця за розцінками спеціалізованих станцій. У випадку незгоди Користувача з сумою розрахованих збитків, він має право звернутися до експертної установи для визначення розміру збитку за власний рахунок. У випадку поломки Скутера/Мопеда внаслідок ДТП, інших подій, що спричинили неможливість керування Скутером/Мопедом та з вини Користувача, вартість транспортування Скутера/Мопеда до місцезнаходження Наймодавця здійснюється Користувачем за його рахунок.
12.9. Користувач несе відповідальність за порушення Правил дорожнього руху та сплачує (відшкодовує Наймодавцю) відповідні штрафи, допущені з його вини. Порушення Користувачем правил дорожнього руху, які зафіксовані в автоматичному режимі протягом строку, який припадає на період дії договору прокату з таким Користувачем, підлягає оплаті порушником разом з усіма нарахованими штрафними санкціями. Наймодавець у випадку отримання постанови про адміністративне правопорушення передає відповідні дані Користувача разом із цим Договором для вирішення питання про накладення штрафу на порушника, а також проводить всі необхідні дії по доведенню факту, що в момент правопорушення Скутером/Мопедом керував Користувач. У випадку оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, Користувач зобов’язаний передати відповідні протоколи (їх копії) Наймодавцю та сплатити штраф.
12.10. Користувач зобов’язаний не перевищувати швидкісний режим руху понад встановлену ПДД межу. Якщо Користувач систематично (два і більше разів) порушує встановлений швидкісний режим в населених пунктах понад 20/45 км./год відповідно, у житлових і пішохідних зонах швидкість руху понад 14 км/год. а поза населеними пунктами 20/45 км./год відповідно, Наймодавець має право стягнути штраф за кожний випадок такого порушення.
12.11. За невиконання взятих на себе зобов’язань, передбачених Договором, Користувач сплачує неустойку (штраф/пеню) у випадках, передбачених у Додатку до цього Договору.
12.12. Сплата передбачених цим Договором штрафів не звільняє Користувача від відшкодування матеріальної шкоди, збитків та упущеної вигоди, що можуть бути понесені Наймовдавцем унаслідок винних дій Користувача.
12.13. Суперечності, що виникають між Сторонами при виконанні цього Договору вирішуються шляхом проведення переговорів.
12.14. Порядок вирішення та розгляду претензій Користувача. Претензії Користувача приймаються в усному та письмовому вигляді. Усні та письмові претензії Користувача мають бути направлені до Наймодавця шляхом звернення на гарячу лінію служби підтримки Наймодавця, контакти якої розміщені на сайті Наймодавця або у Мобільному додатку. Усні претензії Користувача Наймодавець намагатиметься вирішувати шляхом надання консультацій в реальному режимі часу. Розгляд письмових претензій Користувача здійснюється Наймодавцем у відповідності до вимог законодавства про звернення громадян.
12.15. У разі неможливості досягти згоди, спір підлягає вирішенню в суді, в порядку, встановленому чинним законодавством України.
12.16. Наймодавець має право стягнути з Користувача кошти, якщо Скутер/Мопед був пошкоджений з вини Користувача і Користувач зобов’язаний покрити інші збитки, витрати і сплатити штрафи відповідно до цього Договору.
12.17. Укладаючи цей Договір, Користувач погоджується з тим, що Наймодавець може резервувати кошти до загальної розрахункової суми витрат і збитків і списувати відповідно до Договору будь-які суми, належні Користувачеві з платіжної картки, зареєстрованої в Мобільному додатку .
12.18. Якщо в разі збою бронювання або відсутності коштів на вищевказаній платіжній картці Користувача неможливо почати нову поїздку за допомогою Скутера/Мопеда, обліковий запис у Мобільному додатку буде тимчасово заблокований доти, поки всі платежі, належні до сплати за Послугу не будуть виплачені Користувачем.
12.19. Обмеження відповідальності Наймодавця
12.19.1. Наймодавець не несе відповідальності за:
– втрату або пошкодження Скутера/Мопеда або його аксесуарів під час його використання Користувачем;
– будь-які збитки, спричинені Користувачу або третім особам, що виники в результаті дій (бездіяльності) Користувача з використання Скутера/Мопеда;
– збої в роботі Мобільного додатку, спричинені третіми особами, які надають послуги зв′язку та телекомунікаційні послуги, наприклад, унаслідок нестабільного інтернет-покриття, при відсутності сигналу GPS або збою обладнання Скутера/Мопеда, а також в разі будь-яких форс-мажорних обставин;
– будь-які непрямі збитки, втрачену вигоду, фінансові збитки, процентні збитки і збитки, спричинені діями (бездійльністю) третіх осіб;
– прямі, непрямі, випадкові або непрямі збитки або травми, спричинені розрядом акумуляторної батареї Скутера/Мопеда;
– прямі, непрямі, випадкові або непрямі збитки або травми, викликані використанням аксесуарів Скутера/Мопеда або самого Скутера/Мопеда, про несправність (за відсутності пошкоджень) про які не було повідомлено Користувачем перед початком використання Скутером/Мопедом;
– інші випадки виключення відповідальності, передбачені цим Договором.

13. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
13.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
13.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, має повідомити про це іншу Сторону. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, також повідомляє про таке припинення іншу сторону.
13.3. Перебування Сторони під дією непереборних обставин має бути підтверджено документально у відповідності із чинним законодавством України.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
14.1. Після укладення цього Договору Користувач має право виконувати дії, пов’язані з керуванням Скутером/Мопедом, з використанням Мобільного додатка.
14.2. Цей Договір означає угоду між Користувачем і Наймодавцем, яка підтверджує, що дії Користувача і Наймодавця, що здійснюються за допомогою Мобільного додатка, мають таку ж обов’язкову юридичну силу, що і підпис на письмових документах, і можуть використовуватися як докази в суді.
14.3. Мобільний додаток та визначені ним умови, зокрема, Акт передачі-приймання Скутера/Мопеда у прокат, Акт повернення Скутера/Мопеда з прокату, Акт фіксації технічного стану Скутера/Мопеда після прокату або відповідні положення Мобільного додатку, є невід′ємною частиною цього Договору.
14.4. Зазначаючи у Мобільному додатку про те, що Користувач згоден з умовами прокату Скутера/Мопеда або сплачуючи за Послуги (здійснюючи платіж на користь Наймодавця), Користувач підтверджує той факт, що він згоден з умовами цього Договору, підтверджує факт укладення Договору. Успішне завершення реєстрації Користувача у Мобільному додатку підтверджує факт того, що Договір є чинним.
14.5. Вся кореспонденція між Наймодавцем і Користувачем буде відправлена Наймодавцем на адресу електронної пошти, вказану Користувачем. Якщо адреса електронної пошти Користувача змінюється, Користувач повинен негайно повідомити про це Наймодавця. Вся кореспонденція вважається відправлена Користувачеві на наступний день після відправки кореспонденції на адресу електронної пошти, вказану Користувачем.
14.6. Припинення дії Договору не впливає на дійсність положень Договору, що стосуються процедур врегулювання суперечок, і інших умов Договору, якщо такі положення залишаються чинними після припинення його дії.
14.7. Сторони погоджуються, що Наймодавець має право в односторонньому порядку передати всі права та обов’язки, що випливають з цього Договору, будь-якій третій стороні, повідомивши про це Користувача через Мобільний додаток або на адресу електронної пошти, вказаній Користувачем.
14.8. Сторони погоджуються з тим, що цей Договір після реєстрації Користувача в Мобільному додатку вважається укладеним, дійсним і має ті ж юридичні наслідки, що і Договір, підписаний на папері.
14.9. Оскільки умови Договору складають інформацію, розміщену у електронній формі на сайті Наймодавця та Мобільному додатку, вони є чинними та застосовуються в частині, яка не суперечить відомостям, розміщеним у Мобільному додатку. Якщо виявиться, що будь-яке положення цього Договору, буде суперечити змісту Мобільного додатку, відомості та інформація розміщені у Мобільному додатку матимуть пріоритет до застосування. У такому випадку такі спірні положення мають тлумачитись з урахуванням змін та відомостей, унесених Мобільним додатком.
14.10. У разі, якщо у подальшому виявиться, що будь-яке положення цього Договору буде суперечити вимогам чинного законодавства України та буде визнано недійсним, інші положення цього Договору залишаються чинними.
14.11. У всьому, що не врегульовано цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України без посилань на колізійні норми. Українська версія Договору має пріоритет над перекладами на інші мови.
14.12. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
14.13. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

Додаток до Умов та Правил
надання послуги ТОВ «ЗЕЛЕКТРА» з прокату двоколісного транспортного засобу з електродвигуном

15. ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН (ТАРИФИ) НА ПОСЛУГИ
15.1. Діючий прейскурант цін (тарифи) на послуги, у т.ч. початковий баланс електронного гаманця, збір за тимчасову зупинку, похвилинний тариф, розміщені у електронному вигляді у Мобільному додатку, відомості (інформація) якого є невід′ємною частиною цього Договору.
15.2. Оплата послуг здійснюється в гривнях.
16. ШТРАФИ ТА САНКЦІЇ
16.1. За невиконання взятих на себе зобов’язань, передбачених Договором, Користувач сплачує наступні штрафи у розмірі 100 – 500 (сто – п’ятсот) гривень на дату такої сплати за кожен випадок у наступних випадках:
– за розголошення відомостей надання доступу до Послуги третім особам (пароль, логін);
– за повідомлення Користувачем недостовірних відомостей про себе;
– за порушення дозволеної зони користування Скутером/Мопедом або паркування (завершення поїздки) Скутера/Мопеда за межами дозволених зон (парковок);
– за їзду на Мопеді без захисного шолому;
– за використання Скутера/Мопеда, яке призвело до його пошкоджень;
– за порушення Правил дорожнього руху України під час користування Скутером/Мопедом – користування Скутером/Мопедом у стані алкогольного, наркотичного сп′яніння або під впливом сильнодіючих речовин чи прекурсорів, що впливають на реакцію водія;
– за перевантаження Скутера/Мопеда (перевезення більш ніж 120/160 кг. відповідно);
– за перевезення дітей;
– за порушення правид ПДД – порушення швидкісного режиму користування Скутером/Мопедом;
– за використання для оплати послуг Наймодавця платіжної карти, яка не належить Користувачу;
– за використання Скутера/Мопеда не за призначенням та з метою, не передбачено даним Договором;
– за пошкодження чи знищення, у т.ч. викрадення Скутера/Мопеда, якщо такі дії відбулися з вини Користувача або дії Користувача сприяли пошкодженню, знищенню чи втраті майна Наймодавця;
– за неповідомлення Користувачем факту того, що орендованим Скутером/Мопедом заволоділи сторонні особи чи сталася аварія/вихід з ладу Скутера/Мопеда;
– за залишення місця ДТП до прибуття поліції/аварійно-рятувальних служб.
16.2. За прострочення зобов′язань по сплаті Послуг Наймодавця за цим Договором, Користувач зобов′язаний з простроченої суми сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, яка діятиме у час такого прострочення – за кожний день такого прострочення.

17. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Наймодавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛЕКТРА» (ТОВ «ЗЕЛЕКТРА») це юридична особа належним чином створена, зареєстрована та діюча згідно з чинним законодавством України, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ – 43532527).

Місцезнаходження юридичної особи: 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартира 82.

Телефони сервісної підтримки: 044 344 58 01

Веб- сайт Наймодавця: https://3electra.com.ua/